Částečný invalidní důchod – kdy na něj máte nárok?

částečný invalidní důchod
zdroj: pixabay.com

Na invalidní důchod vzniká plný nebo částečný nárok. Výše nároku přímo ovlivní, jak vysoká částka vám bude od České správy sociálního zabezpečení vyplacena. Přečtěte si, jak se invalidita rozděluje, jaké podmínky je nutné splnit pro částečný invalidní důchod nebo v jaké výši může být stanoven.

Rozdělení invalidity a podmínky získání invalidního důchodu

V našem systému se aktuálně využívají tři stupně invalidity, které se posuzují čistě subjektivně dle poklesu pracovní schopnosti. Pokud vaše pracovní schopnost poklesne alespoň o 35 % a ne více než o 49 %, bude se vás týkat invalidita prvního stupně. Při poklesu od 50 do 69 % se jedná o invaliditu druhého stupně a jestliže se vaše pracovní výkonnost sníží až o 70 %, vznikne vám nárok na invaliditu třetího stupně.

Invalidní důchod lze pobírat pouze do důchodového věku 65 let, nebo dokud vám nevznikne nárok na důchod starobní (nikoliv ale předčasný). Jestliže vám bude vyměřen nižší starobní důchod než invalidní, bude na jeho výši dorovnán. Takže se nestane, že byste se starobním důchodem pobírali méně.

Aby vám důchod mohl být vyplacen, musíte splnit minimální dobu pojištění. Lidem do 20 let stačí, když jsou pojištěni kratší dobu než 1 rok. Od 20 do 22 let činí minimální doba pojištění 1 rok, od 22 do 24 let jsou to 2 roky, od 24 do 26 let se počítá se 3 roky, od 26 do 28 let se 4 roky. U osob nad 28 let se doba nezbytného pojištění zvyšuje na 5 let.

Pro osoby starší 38 let platí, že 5 let dlouhá doba pojištění nemusí nutně proběhnout v posledních 10 letech. Je možné ji nahradit 10 roky pojištění za předchozích 20 let. (Jedná se o novinku z roku 2015.)

Jestliže tyto podmínky nesplníte, vznikne vám na plný nebo částečný invalidní důchod nárok pouze tehdy, když si způsobíte pracovní úraz nebo když se vám přihodí nemoc z povolání.

Na částečnou invaliditu má nárok více než 50 % všech invalidních důchodců.

Žádost o částečný invalidní důchod

Invalidní důchod obdržíte na základě své písemné žádosti, kterou dodáte na speciálním tiskopisu Okresní správě sociálního zabezpečení. Jestliže sami nejste schopni o důchod požádat, můžete pověřit někoho ze své rodiny. Váš zdravotní stav posoudí lékař místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení dle vyhlášky o posuzování invalidity. Proti rozhodnutí je možné do 30 dnů podat písemné námitky přímo České správě sociálního zabezpečení.

Částečný invalidní důchod a zaměstnání

K plnému i částečnému invalidnímu důchodu si můžete přivydělávat. Doba pobírání důchodu se nepočítá do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Výdělky se neomezují, jelikož samotná omezení již vyplývají ze snížené pracovní schopnosti. Mnoho invalidních důchodců má problém práci najít a i tak si většinou vydělají jen málo peněz. Platí, že při snížení pracovní schopnosti o 50 % byste se měli nechat zaměstnat maximálně na poloviční pracovní úvazek apod.

Výše částečného invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu je vždy individuální. Skládá se ze dvou složek – základní a procentní výměry.

Základní výměra je pro všechny stejná a pro rok 2019 činí 3 270 Kč.

Procentní výměra závisí na konkrétním počtu odpracovaných let, průměru hrubých výdělků za rozhodné období a stupni invalidity. Osoby v první skupině mají procentuální sazbu 0,5 %, pro invaliditu druhého stupně platí 0,75 % a pro třetí stupeň 1,5 %.

Některé nemoci pro částečný invalidní důchod

V tabulkách pro invalidní důchody jsou již od roku 2010 vymezeny nemoci, kterých se invalidita týká. Zmíníme si alespoň některá onemocnění, která s poklesem pracovní výkonnosti souvisejí a při nichž můžete požádat o invalidní důchod. Kompletní výčet naleznete ve vyhlášce č. 359/2009 Sb. Posouzení vážnosti nemoci záleží samozřejmě na lékaři. Automaticky vám nárok na důchod nevznikne. Mezi nemoci, při nichž můžete požádat o invalidní důchod, patří:

 • zhoubné a nezhoubné novotvary,
 • poruchy imunity,
 • anemie, poruchy koagulace a krvácivé stavy,
 • poruchy výživy a přeměny látek,
 • duševní poruchy a poruchy chování,
 • postižení nervové soustavy,
 • postižení oka nebo ucha,
 • poruchy řeči,
 • postižení srdce a oběhové soustavy,
 • postižení dýchací soustavy,
 • postižení trávící soustavy,
 • artropatie,
 • postižení močové a pohlavní soustavy,
 • popáleniny a poleptání.