Daň z příjmu fyzických osob I – co je předmětem daně

daň z příjmu fyzických osob
zdroj: pixabay.com

Daň z příjmu fyzických osob je aktuálním tématem, jelikož přiznání za předchozí rok 2015, které bude zahrnovat téměř všechny vaše příjmy, je nutné podat do 31. března 2016. Připravili jsme proto pro vás seriál, ve kterém vás postupně s daní z příjmu seznámíme a vy se tak dozvíte to nejdůležitější.

Kdo platí daň z příjmu fyzických osob

Na úvod by bylo dobré říci, že daň z příjmu se rozděluje na daň z příjmu fyzických osob a na daň z příjmu právnických osob. Obě daně jsou upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob jsou ty fyzické osoby, které bydlí v Čechách nebo zde tráví více než 183 dnů v roce. Daňová povinnost se pak vztahuje nejen na příjmy z Čech, ale i ze zahraničí.

Předmět daně z příjmu fyzických osob

Předmět daně z příjmu fyzických osob je v legislativě přehledně rozdělen do několika paragrafů. Obecně však můžeme říci, že daň z příjmu fyzických osob řeší příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a také některé ostatní příjmy, které jsou blíže vymezeny v zákoně. Příjmy mohou být peněžního i nepeněžního charakteru.

  • Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zahrnují příjmy z pracovněprávního poměru (zaměstnání), příjmy za práci členů družstev a společníků společností s ručením omezeným či komanditistů v komanditní společnostech, odměny členů orgánů právnických osob a likvidátorů.

  • Příjmy ze samostatné činnosti

Příjmy ze samostatné činnosti představují příjmy ze zemědělské výroby, živnostenského podnikání, z jiného podnikání s podnikatelským oprávněním, příjmy společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností, dále příjmy z autorských práv, z nájmu obchodního majetku nebo z výkonu nezávislého povolání.

  • Příjmy z kapitálového majetku

Do příjmů z kapitálového majetku patří například podíly na zisku, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách nebo dávky z penzijního spoření.

  • Příjmy z nájmu a ostatní příjmy

Příjmy z nájmu se týkají nemovitostí i movitých věcí. Mezi ostatní příjmy patří příjmy z příležitostných činností od 30 000 Kč výše, výživné, důchody nebo třeba výhry v loteriích.

Co je a co není základem daně z příjmu fyzických osob

Nedaní se však čisté příjmy. Ty se musí upravit o výdaje, které byly vynaloženy na jejich dosažení, zajištění nebo udržení. V některých případech lze využít tzv. daňové paušály. Ty jsou praktickým zjednodušením, pokud nechcete počítat skutečné výdaje, tak můžete použít právě tento paušál, který v mnoha případech vychází i výhodněji, ačkoliv by měl kopírovat skutečnost.

Poplatník si u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu může uplatnit i tak vysoké výdaje, že nedosáhne zisku, ale ztráty. Jeho základ daně bude tedy negativní – v přiznání s minusovým znaménkem. Tuto ztrátu si pak může uplatňovat v dalších obdobích.

Důležitou skutečností je, že se příjmy dohromady nesčítají, ale z každého se počítá základ pro daň samostatně. Až nakonec se dílčí základy sečtou a z nich se už jednotným způsobem vypočítá daňová povinnost.

Pozor ale, základem pro daň z příjmu nejsou tzv. osvobozené příjmy. Ty se mohou danit zvláštní sazbou. Konkrétně je vymezuje zákon.