Zákon o pojistné smlouvě

zákon o pojistné smlouvě
zdroj: pixabay.com

Zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. upravuje to hlavní, co se týká životních i nepojistných smluv. Řeší vztahy účastníků pojištění, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti nebo dohled nad pojistným trhem. Dále se zabývá také podmínkami podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů nebo likvidátorů.

Co je to pojistná smlouva

Jedná se o smlouvu o finančních službách, kde se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout sjednaný rozsah plnění. Pojistník se zase zavazuje pojistiteli platit pojistné, za které mu pak toto plnění náleží. Úprava pojistné smlouvy se nachází především ve zmíněném zákoně o pojistné smlouvě. Dle specifických podmínek se na ni ale vztahuje ještě další legislativa (například zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo občanský zákoník).

Písemná smlouva se vždy uzavírá písemně (s výjimkou smluv s dobou trvání do 1 roku) a musí obsahovat určení pojistitele a pojistníka, oprávněnou osobu, informaci o typu pojištění, vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, výši pojistného spolu se splatností, pojistnou dobu a dobu uzavření smlouvy.

Smluvním stranám z uzavření pojistné smlouvy vyplývají určitá práva a povinnosti, která upravuje zákon. Pojistitel má například povinnost poskytnout plnění do 15 dnů po skončení likvidace pojistné události, zahájit likvidaci po oznámení události bez zbytečného odkladu nebo ji ukončit do 3 měsíců od nahlášení. Pojistník zase musí platit pojistné, oznámit pojistnou událost nebo zodpovědět všechny dotazy pojistitele při sjednání pojištění.

Před uzavřením pojistky si přečtěte zákon o pojistné smlouvě

Alespoň všeobecnou znalost tohoto zákona by měl mít každý, kdo plánuje sjednání životního nebo neživotního pojištění. Je totiž možné, že vám v pojišťovně neřeknou všechny důležité informace, a proto byste měli mít i další zdroj informací. Zákon o pojistné smlouvě v letech 2014 a 2015 prošel některými novelami, o kterých byste rovněž měli mít stručný přehled. Co nás čeká v roce 2016 teprve uvidíme.

Mnoho lidí například narazí tehdy, když chtějí zrušit své pojištění, jelikož se jejich pojistná smlouva odvolává na tento zákon, který v mnoha ohledech pro osobu pojistníka či pojištěného není výhodný a zastává zájmy pojistitele. Následky porušení pojistné smlouvy vám pak zbytečně mohou přijít draho.

Zánik pojistné smlouvy – ukončení pojištění

Jednou ze specialit zákona o pojistné smlouvě je například skutečnost, že pojištění může zaniknout uplynutím doby, ale jestliže je ve smlouvě sjednána tzv. automatická prolongace, tak je nutné smlouvu vypovědět 6 týdnů před jejím koncem, jinak ukončení není možné a smlouva se následně automaticky prodlužuje o dobu, na níž byla uzavřena.

Mezi další způsoby zániku pojistky patří například nezaplacení pojistného, vzájemná dohoda, výpověď, odstoupení, odmítnutí pojistitele plnit nebo zánik rizika. Svá sjednaná pojištění nenechávejte po mnoho let ve stejném stavu, ale pojistky pravidelně aktualizujte, aby plně odpovídaly vašim představám.