Dávky hmotné nouze

dávky hmotné nouze
zdroj: pixabay.com

Mezi dávky hmotné nouze patří doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc nebo příspěvek na živobytí. Můžeme o nich smýšlet jako o dávkách, sloužících k zajištění základních potřeb u lidí, co mají velmi nízké příjmy, nebo jsou zcela bez příjmů. O tyto tři základní dávky můžete požádat pouze ve specifických případech, upravených zákonem. V aktuálním článku vám dávky hmotné nouze stručně představíme a také se dozvíte, kdy přesně vám na tyto peníze vyplácené úřadem práce vznikne nárok.

Jste v hmotné nouzi?

Hmotnou nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a také zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Osoba nacházející se v hmotné nouzi neprojevuje snahu zvýšit svůj příjem, není v pracovním vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnosti ani není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Samozřejmě sem patří pouze ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Výjimku tak představují osoby starší 68 let a poživatele starobního důchodu, dále osoby trpící invaliditou třetího stupně, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství či v těhotenství nebo nezaopatřené děti. Zařadit jsem můžeme také ty fyzické osoby, které jsou sice vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale bez vážných důvodů nabízenou práci odmítli a stejně tak se nechtějí účastnit cíleného programu, co by jim pomohl najít zaměstnání.

Jak vysoké jsou dávky hmotné nouze?

Při stanovení dávek hmotné nouze se vychází ze životního minima, které je aktuálně v této výši:

  • jednotlivec obdrží 3 410 Kč,
  • každý další dospělí v jedné domácnosti obdrží 2 830 Kč,
  • na dítě do 6 let činí příspěvek 1 740 Kč,
  • na dítě do 15 let je dávka stanovena na 2 140 Kč,
  • na dítě do 26 let je dávka stanovena na 2 450 Kč.

Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici měsíčního příjmu, která by měla pokrýt výdaje na jídlo, oblečení a hygienické potřeby.

Příspěvek na živobytí

Jedná se o částku, která odpovídá nejméně existenčnímu minimu (tedy částce 2 200 Kč). Nárok na ni vzniká tehdy, pokud rodina po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosáhne částky na živobytí. Ta se stanovuje vždy individuálně a zohledňuje i doporučení lékaře. Počítají se tři měsíce před podáním žádosti.

Doplatek na bydlení

Abyste na tento příspěvek dosáhli, musí vaše náklady na bydlení přesahovat 30 % vašich příjmů. Částka je i zde určena individuálně a při jejím stanovení se vychází opět ze životního minima.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc není pravidelnou dávkou – poskytuje se jednorázově. Můžete o ni požádat například tehdy, pokud utrpíte újmu na zdraví, postihne vás živelná pohroma, budou vám chybět finanční prostředky na vzdělání nezaopatřeného dítěte nebo na úhradu nákladů na předměty dlouhodobé potřeby. Na tuto dávku hmotné nouze mají rovněž nárok osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Bližší informace k této problematice naleznete přímo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.