Sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ

sociální pojištění osvč a zaměstnanců
zdroj: pixabay.com

Sociální pojištění má celkem tři složky. Tvoří ho důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Toto pojištění by si měl platit úplně každý, který chce ve stáří získat nějaký důchod, nemocenskou v průběhu léčby nebo dávky od státu tehdy, když ztratí práci.

Kdo platí sociální pojištění

Za zaměstnance pojištění odvádí zaměstnavatel. První část se spolu se zdravotním pojištěním počítá do superhrubé mzdy a druhá se platí z hrubé mzdy. Dále sociální platí také všichni živnostníci, podnikatelé a další OSVČ. Pro ně je vyměřovacím základem polovina zisku z předešlého zúčtovacího období (50 % z rozdílu příjmu a výdajů). Odvádí se ale i minimální zálohy, takže sociální pojištění platí i ti podnikatelé, kteří nemají žádné příjmy. Výše sociálního pojištění je omezena i shora. Maximální vyměřovací základ činí 48násobek průměrné mzdy. Obdobný postup platí i pro zdravotní pojištění.

Výše a platba sociálního pojištění

Na sociální pojištění jsou správou sociálního zabezpečení stanoveny procentuální sazby. Zaměstnanec platí sociální pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy a 25 % z hrubé mzdy hradí ještě zaměstnavatel. Obě částky zaměstnavatel odvede okresní správě sociálního zabezpečení a zaměstnanec tedy nemusí vůbec nic řešit.

Jestliže budete využívat důchodové spoření, tak sociální správa obdrží pouze 3,5 % z hrubé mzdy. Zbývající 3 % se odvádějí na účet u penzijní společnosti, kde se lépe zhodnotí.

Sociální pojištění hrazené státem

Za některé skupiny obyvatelstva odvádí sociální pojištění stát. Jedná se například o nezaopatřené děti, studenty, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené, uchazeče o zaměstnání (pokud jsou v evidenci úřadu práce) i o některé další osoby. Bližší informace naleznete například na stránkách České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolné důchodové neboli sociální pojištění se týká všech, kteří nevydělávají. Platit si ho tyto osoby sice nemusejí, v některých případech ale mohou být odvody výhodné. Doba, během které sociální neplatíte, se vám nezapočítává do doby pojištění, potřebné pro vznik nároku na důchod. Bližší informace naleznete v zákonu o důchodovém pojištění. O platbách by určitě měli uvažovat dlouhodobě nezaměstnaní a ženy v domácnosti.

Sociální pojištění OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činná odvádějí sociální pojištění ve výši 29,2 %, kdy 28 % činí důchodové pojištění a 1,2 % jsou na státní politiku zaměstnanosti. Pokud OSVČ využívá důchodového spoření, tak 3 % z důchodového pojištění putují na účet penzijní společnosti. Nemocenské je zde dobrovolné a činí minimálně 115 Kč. Jeho výši si OSVČ nemohou v případě zájmu zvýšit. Většinou pak představuje opravdu malou částku a většině z nich se proto nevyplatí ho ani platit.

Pokud platíte nízké zálohy na sociální pojištění, určitě se zamyslete nad možností jejich navýšení. S nízkými odvody totiž souvisí i nízká penze, tak abyste nakonec nebyli nepříjemně překvapeni.

Sociální pojištění od 1. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 se pro OSVČ opět mění výše minimálních záloh na sociální pojištění. V roce 2016 se minimální roční vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění rovná částce 81 024 Kč. Nová záloha je splatná od 1. do 20. 2. 2016 a její minimální výše činí 1 972 Kč při hlavní činnosti. Jestliže máte zálohy na sociální pojištění vyšší, vyčkejte na jejich úpravu až s podáním daňového přiznání a přehledu pro sociální pojištění.

Pro vedlejší činnost činí minimální výše zálohy na sociální 789 Kč. V roce 2015 to bylo 778 Kč. I zde tedy dochází k mírnému navýšení, které souvisí i s růstem průměrné mzdy s částky 26 611 na 27 006 Kč.